Byggt med kunden i fokus

Traditionella affärssystem utgår vanligtvis från företagets behov ur ett it-perspektiv. Funktionalitet och utveckling i iFenix utgår även från kundernas köpbeteenden och behov att interagera med företaget.

Välj Kedja eller Grossist via den lila knappen om du är intresserad av funktionerna för dessa .

Funktioner

Tack vare totalintegrationen har iFenix ett enhetligt användargränssnitt vilket gör det enklare för användare som behöver förstå och arbeta i flera delar av systemet.

FUNKTIONER

I en butik behöver man ofta kunna hantera stora mängder produkter och då krävs en effektiv och modern produktdatabas som även hanterar stora mängder transaktioner. Funktionalitet omfattar stöd för kontroll och löpande inläsning av data från olika externa källor. Produktdatabasen har unik funktionalitet som möjliggör uppdaterad information om produkter, antingen utifrån ett beslutat sortiment för en eller flera butiker eller på begäran från en butik. Tillsammans med iFenix avancerade sökfunktion går det snabbt och enkelt att fritextsöka produkter utifrån flertalet olika begrepp. Förändrade inpriser/anskaffningspriser på produkter hanteras via separat funktion där beslut kan fattas om hur försäljningspriser/utpriser ska påverkas med unikt stöd för att hantera marginalförstärkning.
För att förenkla hanteringen av identiska produkter från olika leverantörer har funktionalitet för så kallad virtuell artikel skapats. Syftet är att minimera det administrativa arbetet kring produktdata så som benämning, texter, bilder och dokument. Dessutom erhålls en mer enhetlig hantering i försäljningsprocessen.
Fullt integrerat verktyg för att skapa produktskyltar i olika storlekar utifrån befintlig produktinformation (inklusive bilder) eller fritext-format. Det går att skapa färdiga mallar som gör det ännu enklare att snabbt skriva ut skyltar, eller spara som pdf.
Heltäckande kundhantering med snabb och effektiv nykundsuppläggning och kundsökning. En stor mängd funktioner för prissättning och grupperingar. Kunder kan via iFenix webblösning få inloggning för att se orderhistorik, fakturor, offerter eller för att lägga order. Bland övriga funktioner finns kreditupplysning med sparat kreditdokument per kund, projektmärkning med olika styrningar för prissättning, betalnings- och leveransvillkor, fakturaintervall och mycket mer.
Leverantör är ett brett begrepp inom iFenix och hanterar en mängd funktioner kopplat mot in- och utprishantering i flera nivåer samt olika typer av grupperingsnivåer mot produkter. Hantering av olika försäljningsställens och butikers unika inpriser samt förutsättningar för automatiska beställningsförslag som ledtider, beställningsdag och inköpsgränser. Stöd finns för leverantörsdokument, som avtal, viktigt där inköpsfunktionen är behörighetsstyrd.
Artikelhanteringen är från grunden byggd för ett stort artikel-/produktsortiment där hela hanteringen är formad så att en eller flera butiker delar artikel-/produktdata. Detta är en förutsättning för bland annat gemesamt sortiment, e-handel med kundinloggning, kampanjer och prissättning. Produktdatabasen förenklar löpande uppdateringar och effektiviserar arbetet genom att skapa rätt förutsättningar för att alltid ha korrekt och uppdaterad produktinformation. Funktionalitet för ett fördefinierat lagersortiment i kombination med ett anskaffnings-/beställningssortiment. Funktionen har ett sort antal fält där struktur mot övriga kärnprocesser (som försäljning, inköp, prissättning), grupperingsnivåer och analys redan hänger ihop och är klar för att användas. Stöd finns för annan produktinformation som alternativa texter för webb/e-handel, dokument och bilder. Avancerad hantering av in- och utpriskalkylering, enhetshantering, lager, uppföljning och olika typer rapporter är andra väl utvecklade funktioner.
Olika verksamheter har olika behov och olika flöden. Därför behövs i många fall kundunika fält för exempelvis artikel, kund, leverantör och order. Funktionen ”Dynamiska fält” ger möjlighet att lägga upp fält efter egna behov och göra dessa sökbara och synliga i analysverktygen. Ett dynamiskt fält kan göras synligt på flera ställen, som att ett dynamiskt fält för kund kan göras synligt även i order. Respektive dynamiskt fält kan sedan specificeras att hantera tal, text, datum, kryssruta (förval), val i lista eller flerförslagsval i lista.
Mycket avancerad men enkel hantering av en stor mängd funktioner för att prissätta produkter. Stöd finns för att hantera hierarkisk nivå från grupp till artikel och enhet för olika försäljningsställen (lager/butik), ordertyper, staffling eller datum. Pris kan beräknas utifrån prislistor med antingen ett ordinarie pris (brutto) med eventuell rabatt eller utifrån täckningsgrad (TG) eller fast pris. Med separat funktion för avrundning kan även strategisk avrundning göras. Olika prislistor kan kombineras genom att en kund kan kopplas mot en eller flera prislistor. För kund kan även avvikelse från prislistor göras utifrån flertalet begrepp, projekt eller datum. Funktionalitet för offert och order som kontrollerar om avvikelse görs mot kundens ordinarie pris. Denna avvikelse kan sparas för kund och styras mot projekt och datum för att minimera risken att kunden fortlöpande får ett felaktigt pris. Prissättning kan även kombineras med funktioner för bonus där artikel, projekt eller order kan vara berättigande/grundande/ingen bonus. Till detta finns funktionalitet för att kontrollera ackumulerad bonus och kreditering. Möjlighet finns även för efterkreditering med hantering av ackumulerad rabatt.
Framtagning av kampanjer som kan kopplas mot produkter genom styrning av kampanjdatum och pris per enhet. Samtliga kampanjprodukter visas i en separat överskådlig vy.

FUNKTIONER

Beställningar (order) mot leverantörer kan skapas manuellt, via beställningsförslag (Dynamisk beställning) eller App. Beställningarna skickas till leverantören via e-post eller EDI och följer sedan ett flöde med hantering av ordererkännande samt andra statusuppdateringar. Det finns flertalet smarta funktioner och kopplingar mot funktioner som kundorder, leverantör, artikel, lager samt egna (Dynamiska) fält som underlättar hela beställningsprocessen. Kopplat till beställningsfunktionen finns även separat funktion för hantering av inleveranser med möjlighet till avisering via e-post eller SMS. Beställningsunderlaget ligger även till grund för matchning (på radnivå) mot leverantörsfakturan.
Förenklar beställningsprocessen genom automatiserade beställningsförslag utifrån olika parametrar och förutsättningar. Funktionen är specifikt byggd med utgångspunkten att minimera lager i kombination med att rätt volym ska finnas tillgänglig för både kommande utleveranser och prognostiserad försäljning utifrån trend.
För att underlätta flöde och hantering av inkommande och utgående varor finns separata funktioner för in- respektive utleverans. Funktionerna stödjer hantering av olika försäljningsställen eller lager med enkel hantering av beställnings- eller kundorder. Med tillhörande listfunktion visas information i valbara kolumner för sökning/filtrering. Kombinerat med möjlighet att bifoga dokument samt egna (dynamiska) fält skapas rätt förutsättningar för både överblick och kontroll.
För effektivare logistikhantering kan planering av utkörningar/transporter till kund ske via kalenderfunktion och orderlista. Genom att planera enskilda transporter eller samleveranser utifrån orderinformation, leveransdatum, tid, leveransadress, integration mot kartapplikationer som Google Maps blir informationsflödet tydligt genom hela organisationen vilket sparar både tid och resurser. Utifrån satta leveranstider i Order visas bland annat huruvida leveranstiden kommer att uppfyllas eller ej.
Inventeringsflödet består av registrering, poster-/saldokontroll för eventuella differenser samt efterkontroll. Inventering kan registreras via funktion i iFenix eller App och stöd finns för att hantera olika lagerområden eller hyllplatser. Via App finns även funktionalitet för att påminna användaren när det är dags att inventera baserat på inventeringsintervall eller i anslutning till beställning. För att underlätta kontroll och felsökning finns även funktion för att dels kontrollera lagersaldo utifrån olika nivågränser och dels genom att genomförda inventeringar visas som historiska och sökbara transaktioner. Inventering omfattas även av Basinventering som är en funktion för att via Appen ange vilka artiklar som är lagerartiklar med kontroll mot artikeldatabasen.
I funktionen utförs ändringar i lagret som inte sker via inventering, exempelvis kassationer eller egna uttag. Likt inventering finns även möjlighet att söka och kontrollera historiska transaktioner. Den dynamiska analysfunktionen för lager ger utökad funktionalitet för detaljerade analyser på exempelvis inköps-, artikel- och logistiknivå. Färdiga förslag finns för olika analyser, att skapa egna analyser samt styra behörighet via användargrupper. Alla valbara fält är filtreringsbara och layouten kan kontrolleras via separat inställning. Export kan göras till flera olika format.

FUNKTIONER

Företagets publika webbplats kan hanteras med iFenix. I vår standardlösning levereras en responsiv webbplats för visning i såväl i datorn som mobila enheter. Sökbar information som nyheter, produkter, lagerstatus, priser kan visas. Funktionalitet för e-handel finns. Möjlighet till en skräddarsydd lösning med unik design finns också.
iFenix App (Apple iOS) är i realtid kopplad till affärssystemet. Via appen kan användaren i butik eller lager skapa order (som skickas direkt till kassa/POS), inventera, hantera inleveranser, skapa beställningar och tillsammans med kunden bläddra i sortimentet och ta betalt.

FUNKTIONER

Återfinns i alla huvudfunktioner och är ett kraftfullt verktyg för beslutsstöd inom alla områden. Stora möjligheter till anpassning av egna rapporter utifrån önskad struktur. Dynamisk analys hjälper företaget att snabbt, och baserat på aktuell data i realtid, få tillgång till skräddarsydda rapporter som stöttar hela beslutsprocessen, från inköp och försäljning till ekonomiska flöden. Enkel hantering för att fånga önskad information och skapa egna favoritrapporter. Utifrån en stor mängd valbara fält kan informationen sökas, sorteras och filtreras.
Hantering av stora mängder transaktioner och data. Funktionalitet för att vända och vrida på försäljningssiffror utifrån bland annat perioder, omsättning, täckningsbidrag (TB) och täckningsgrad (TG). Skapade analyser/rapporter kan enkelt sparas och återanvändas. Beslutsstödet är anpassat för hela organisationen och rapporter kan delas mellan kollegor och avdelningar. Export till bland annat Excel xlsx, Excel xml, CSV, TSV och HTML.
Grafiskt visualisering av försäljning och logistik. Genom att placera lagerområden på en importerad planritning får företaget en grafisk visualisering av olika typer av produktdata. Urval kan göras utifrån butik/lagerställe samt datumintervall. Exempel på analyser är TG, TB och omsättning.

FUNKTIONER

Offert och order innehåller en mängd smarta funktioner och följer ett logiskt försäljningsflöde. Från offert eller order söker man snabbt upp både kunder och produkter/artiklar med avancerade funktioner för prissättning, lagersaldo, märkning, referenser, avisering via SMS eller e-post samt möjlighet till bifogade dokument. Order kan läggas såväl direkt i orderfunktionen och kassan som ute i butiken av en säljare via app – alternativt direkt på webben av kund. Vidare finns stöd för mottagande av elektroniska order (EDI).
Kassasystemet körs i en webbläsare. Kassafunktionerna kan användas via en vanlig kassa (POS) eller en mobil kassa (mPOS). Via snabba och intuitiva funktioner söker man snabbt upp produkter, kunder m.m. och tar betalt via nya och traditionella betalsätt och skickar kvitton digitalt eller traditionellt. Stöd finns för presentkort. För fakturakunder är orderfunktionen helt integrerad med kassafunktionen och endast ett klick bort.
För att kunna möta dagens kundbehov erbjuder iFenix en rad olika betalsätt. Val görs för vilka betalsätt som skall vara valbara i kassan och i mobilkassan (POS och mPOS) samt på webben. Genom att aktivera Swish i kassan kan kunden betala på distans för att sedan få sitt kvitto digitalt. Andra betalsätt är kontant, faktura samt presentkort. I kassan finns självklart möjlighet att dela upp betalningen över de olika betalsätten eller delbetala.

FUNKTIONER

Fakturering sker direkt utifrån ett flertal informationselement som är kopplade mot kund och ordersammanställningen. Utöver detaljinformation per orderrad visas även hur fakturan skickas (E-post, Papper eller EDI). Indikationer ges på vilka ordrar som flaggats enligt uppställda varningar innan fakturering. Möjlighet finns att visa utökad information samt skicka meddelande till den som skapat ordern. I fakturahanteringen kan såväl automatisk som manuell skanning och tolkning av olika typer (papper, e-post eller EDI) av leverantörsfakturor göras. Fakturainformationen tolkas och kontrolleras innan den läses in i leverantörsreskontran och eventuell information om felhantering visas tydligt för användaren.
Omfattar alla delar som krävs för en effektiv hantering av kundfakturor. Den anpassningsbara listfunktionen ger tydlig överblick av samtliga poster med möjlighet till snabb sökning, filtrering eller sortering av flertalet begrepp. Inbetalningsfunktionen hanterar inbetalningar via fil och i den anpassade vyn visas vilka inbetalningar som matchar/ej matchar fakturor samt vilka som fortfarande är obetalda. Övriga funktioner är påminnelsehantering, räntefakturering, kreditstatus och ROT-avdrag (integrerat mot order samt export av XML-fil till Skatteverket). Kundreskontran har även en dynamisk analysfunktion för skräddarsydda och mer detaljerade analyser som kan göras tillgängliga för alla eller vissa användargrupper.
Mottagning och registrering av leverantörsfakturor. Mottagning görs med fördel via EDI eller E-post men kan även scannas in eller registreras manuellt. När leverantörsfakturan är registrerad sker matchning mot inköp. Med inbyggd granska-/attestfunktionalitet landar leverantörsfakturan hos rätt person utifrån uppsatta regelverk. Via den funktionen har granskare möjlighet att se attestant och konteringar för markerad leverantörsfaktura. Förhandsgranska visar inskannade eller uppladdade dokument för den markerade leverantörsfakturan. Fakturor kan kommenteras, statusändras eller skickas på utredning. Under utbetalningar visas de leverantörsfakturor som har attesterats. Här skapas också en utbetalningsfil (enligt BgMax-standard) som skickas till banken. Avprickning görs då bankens återrapporteringsfil har blivit läst. Poster som har blivit matchade mot betalningsrader i återrapporteringsfilen markeras och bokas därefter som betalda. Funktionen är uppdelad i två vyer, dels den som visar återrapporterade poster och dels Leverantörsbetalningar som visar alla leverantörsreskontraposter med återstående skuld. Köstatus ger överblick av status på alla leverantörsfakturor. varning utfärdas om en granskning eller attest inte skett inom förutbestämd tidsram. Även här finns en dynamisk analysfunktion för skräddarsydda och detaljerade analyser som kan göras tillgängliga för alla eller enbart vissa användargrupper.
Byggd för att minimera administration för ekonomiavdelningen och skapa mer tid för uppföljning och därmed möjliggöra bättre överblick av alla delar i verksamhetens. Då övriga funktioner är fullt integrerade med bokföringen krävs inga manuella överföringar och med stöd för elektronisk hantering av fakturor och avancerade sökfunktioner kan manuellt arbete med pärmar minimeras. Exempel på delfunktioner är hantering av konton och kontoplan, ingående balans, verifikat, olika konteringsbegrepp, avstämning, budget och bokföringsrapporter. Dynamisk analys ger stora möjligheter till detaljerade analyser kopplat mot bokföringen. Här finns fördefinierade exempel mot exempelvis huvudbok och likviditet samt funktionalitet för att skapa egna analyser anpassade för verksamhetens.
Granska och Attest ger möjlighet att låta samtliga medarbetare granska och attestera sina fakturor direkt i systemet. Efter satta attestregler följer fakturan flödet från registrerad till betald utan fysiska papper och/eller mailkorrespondens. För den inloggade användaren visas alla de fakturor som behöver granskas eller attesteras tillsammans med annan relevant information som så som kontering eller andra granskare/attesterare i flödet . Förhandsgranska visar inskannade eller uppladdade fakturor och dokument. Funktionalitet finns för att kommentera fakturor, statusändra eller skicka fakturan på utredning. I attestregler sätts reglerna upp för vem som har vilka rättigheter. Se även Leverantörsreskontra.

FUNKTIONER

Vilma är en informationsstandard för byggmaterialbranschen. Standarden ägs och förvaltas av Byggmaterialhandlarna, en branschorganisation som samlar landets bygg-, järn- och färghandelsföretag och har ca 900 medlemmar. Löpande arbete och utvecklingsprojekt grundas på ärenden som inkommer från medlemsföretag eller prioriterade aktiviteter från Branschrådet Vilma. Parallellt sker även dialog med GS1 Sweden. Med Vilma kvalitetssäkras information mellan sändare (säljare) och mottagare (köpare) genom såväl regelverk som logik för artikelinformation. Mer om Byggmaterialhandlarna och Vilma: http://www.byggmaterialhandlarna.se/vilma/
iFenix har stöd för elektroniska processer via flertalet dokumentstyper. Detta brukar benämnas EDI, Electronic Data Interchange, vilket handlar om att elektroniskt skicka ex. order eller faktura mellan sändare och mottagare på ett fördefinierat sätt. Det finns flertalet standarder som hanterar information mellan köpare och säljare, iFenix stödjer såväl UBL som de flesta andra standarder för elektroniska processer. Gällande infrastruktur och överföring av elektroniska processer i iFenix stöds PEPPOL infrastruktur (AS4 protokoll) samt Transportfil BAS (AS2 protokoll). Sedan november 2014 rekommenderar SFTI att PEPPOL används som infrastruktur för utbyte av e-handelsmeddelanden.

FUNKTIONER

Nyhetsdistribution kan ske inuti iFenix baserat på tillhörighet i organisationen. Som ett komplement till detta finns enkätfunktion där både generella och riktade enkäter kan publiceras till användare i systemet.
Anpassningsbara vyer med dashboards Användaren kan själv lägga till och anpassa startsidor som innehåller olika typer av informationselement (dashboards). Informationen kan visas grafiskt med diagram och mätare eller mer informativt med text och bild. Med stöd för iFrames möjliggörs även innehåll från andra externa källor.
Integrationen mellan iFenix och Telavox gör det möjligt att ringa direkt från iFenix. Telavox är en av marknadens mest etablerade PBX-lösningar och har ett brett utbud av användbara verktyg som förenklar kommunikationen.

FUNKTIONER

Avancerad men enkel och mycket snabb sökfunktionalitet gör det möjligt att skapa precisa sökningar över flera funktioner såsom artiklar, kunder, referenser, leverantörer, beställning- och orderunderlag, ekonomifunktioner m.m. Sökfunktionen är från grunden skapad för hantering av stora datamängder och bygger på fritextsökning över flertalet anpassningsbara fält som kan kombineras i samma sökning. Träfflista visas dynamiskt, allt eftersom nya sökbegrepp läggs till, och sorteras efter relevans. Träfflistan innehåller även mer information kopplat till artikel så som t.ex. lagersaldo, leverantör, olika artikelnummer samt visar kundunikt pris där kundinformation finns tillgänglig. Via funktionen "Super-sök" har man alltid snabb och enkel tillgång till att söka efter referenser, artiklar och underlag oavsett var i iFenix man befinner sig. Via "Sortiment-sök" listas artiklar utifrån egna definierade grupper vilket gör det lätt att tillsammans med kunden titta på och lägga till produkter i order, samtidigt som man kan se bilder och läsa tillhörande dokument.
Förutom beslutsstöd (Dynamisk analys) finns flertalet funktioner för löpande uppföljning i verksamheten för de användare som i regel inte jobbar med analys. Med funktionen Spåra kan man på detaljnivå söka fram information och transaktioner i offerter, order, kassa, inköp och statistik. Med funktionen Orderstatus får användaren en överblicksbild av var olika ordertyper befinner sig i flödet och deras status. Funktionen Utpriser listar enkelt angivet eller framräknat utpris för olika prislistor eller kunder med möjlighet till export via Excel, CSV eller PDF.
Funktionen masshantera ger användaren mycket kraftfulla möjligheter till att ändra/uppdatera/ta bort stora mängder information i systemregister.

Integrationer

Totalintegrerad lösning – öppet för framtida integrationerer och anpassningar. iFenix är redan ett molnbaserat system där den huvudsakliga filosofin är att minimera integrationer och köra samtliga kärnprocesser i iFenix. Självklart är iFenix ändå öppet för specifika integrationer eller anpassningar för just era behov. Många integrationer mot exempelvis BankID, betallösningar, EDI, adressregister, print, kreditupplysning, produktdata och andra populära tjänster finns redan. iFenix är byggt utan komplexa integrationsplattformar som gör det enkelt att anpassa systemet efter morgondagens behov.

Ecster

Vi samarbetar också med Ecster som erbjuder betallösningar för både e-handel och fysisk butik. Genom den färdiga integrationen med Ecster erbjuder vi faktura, delbetalning, kortbetalning och Swish genom e-handelskassan Ecster Pay. En enkel och färdigpaketerad lösning för din webbshop och butik.


Telavox

Integrationen mellan iFenix och Telavox gör det möjligt att ringa direkt från iFenix. Telavox är en av marknadens mest etablerade PBX-lösningar och har ett brett utbud av användbara verktyg som Appen Flow som förenklar kommunikationen.


BankID

Inloggning till iFenix kan göras med BankID eller via tvåstegsautenticering med användarnamn/lösenord + engångskod. Stöd för kunders inloggning via BankID är möjligt under förutsättning att avtal för detta finns med företagets bank.


Klarna

Med Klarna i kassan och samt en webshop ges möjlighet att låta kunden betala på plats, senare eller delbetala. iFenix är också integrerat med Klarnas tjänster Betala direkt, Få först - Betala sen samt Dela upp.


Swish

Swish är en populär mobil betaltjänst som erbjuder ett enkelt, snabbt och säkert sätt att göra betalningar direkt från bankkonton. Swish betalningar är integrerade i iFenix betalningslösningar.


Creditsafe

Kreditupplysning görs enkelt direkt vid registrering av ny kund. Svar ges omedelbart i iFenix och kreditupplysningsdokumentet kan sparas direkt kopplat till kund. För att kunna använda funktionen krävs ett separat avtal med Creditsafe, ett av världens mest anlitade kreditupplysningsföretag.


Printtjänst

Integration finns mot extern printtjänst för exempelvis fakturor. Moderna printrar och kuverteringsmaskiner ser till att alltid skicka företagets försändelser mest kostnadseffektivt.


Youtube

Med iFenix redaktörsfunktioner för webben publiceras enkelt företagets YouTube-videos på den egna webbplatsen.


Google Mybusiness

Export direkt till Google av butikernas platsinformation såsom telefonnummer, öppettider, adresser med mera. Funktionen kräver ett separat avtal med vår partner PinMeTo.


Google Maps

Integrationen gör det möjligt att effektivt planera och prissätta företagets utkörningar och leveranser. Redaktörsfunktionen i iFenix gör det också möjligt att enkelt publicera kartor med vägbeskrivningar till företagets butiker.


Finfo Mediacentral

Finfo Media Central innehåller försäljningsrelaterad produktinformation såsom t. ex. bilder och dokument. Informationen finns automatiskt kopplad till artikelinformationen i iFenix. För att kunna använda tjänsten krävs ett avtal med Finfo.


Finfo Artikel

iFenix är integrerat mot tjänsten Finfo Artikel som automatiskt uppdaterar artikelinformation i iFenix. För att kunna använda tjänsten behöver företaget ange vilka leverantörsabonnemang som som önskas och därefter teckna avtal med Finfo.


Facebook

Besökare på företagets webbplats kan dela nyheter, artiklar från ditt sortiment eller annan information på Facebook eller andra sociala medier.


CSV Artikel

Separat inläsningsfunktion möjliggör för företaget att läsa in CSV-baserad artikelinformation på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt.


Adressregister

iFenix är integrerat mot Postnummerservice med alla svenska adresser och postnummer vilket förenklar registrering av kundinformation och leveransadresser med mera. Informationen används även på webben för att lokalisera företagets eller kedjans butiker.


Byggt med kunden i fokus

För Genesis IT har säkerheten högsta prioritet. Därför hyr vi inte in oss hos tredje part utan äger själva vår anläggning för att ha full kontroll över den fysiska och logiska säkerheten. Anläggningen håller högsta nivå vad gäller såväl säkerhet som tillgänglighet. I vår miljö finns strikta riktlinjer för såväl den fysiska som logiska tillgängligheten till information, ”rätt person på rätt plats”. Detta säkerställs med passage- och accesskontroller, övervakning med mera.

Fysisk säkerhet

 • All personal är säkerhetsklassad
 • Endast behörig personal har tillgång till serverhallen, passagekontroll sker med både kort, lösenord och fingeravtryck
 • Skalskydd klass 3 av såväl yttre skalskydd som serverhallar
 • Samtliga områden omgärdas av elstängsel
 • Serverhallen är skyddad mot inbrott, översvämning, brand och värme
 • Hela anläggningen är larmad med koppling till larmcentral
 • Elförsörjningen är säkrad med redundanta dieselgeneratorer och UPS
 • Serverhallen kyls med två (2) alternerande kylaggregat. Ytterligare ett separat kylsystem finns för nödkyla
 • Backup av serverhallen finns på annan fysisk plats

Logisk säkerhet

 • Flera antivirussystem
 • System för intrångsdetektion
 • Segmenterade nät
 • Kontinuerlig övervakning av nät & servrar
 • Kontinuerlig säkerhetskopiering
 • Backup lagras även på annan fysisk plats

Support

Som användare av iFenix har företaget bara en support som kan hantera alla frågor kring iFenix, drift och kommunikation. Supporten blir både effektivare och enklare med bara en leverantör och ärenden hanteras strukturerat genom första och andra linjens support samt funktioner för test, teknik och utveckling. Support sker löpande via telefon och mail, skärmdelning samt ärendehantering i iFenix. Genesis IT anpassar resurser och insatser efter uppdragsgivarens organisation, kompetens, omfattning av leverans samt erfarenhet. Supporten finns alltid tillgänglig för alla användare.

En support - flera kontaktvägar

Som användare av iFenix har företaget bara en support som hanterar alla frågor angående hela iFenix-miljön. Supporten blir både effektivare och enklare för alla användare i organisationen med bara en support för alla olika ärenden.


Kundgemensam utveckling

Genesis IT har en engagerad och hängiven iFenix användargrupp som är drivande i utvecklingen av systemet. Inriktningen är främst inom handels- och retailföretagens behov idag och imorgon. Stort fokus riktas på kundernas förändrade köpbeteenden. Frånvaron av komplexa och systemkänsliga integrationsplattformar gör att anpassningar kan genomföras snabbt och kostnadseffektivt.


Implementation

Målsättningen är att alla som berörs, från slutanvändare till ledning, har en gemensam bild av vad iFenix kan göra för var och en. Särskild omsorg ges till tidsplanen för implementation.
Tack vare gedigen erfarenhet har vi kunnat utarbeta en modell för implementation som säkerställer den höga nivå vi alltid eftersträvar att leverera i varje fas. Implementationen är nedbruten i delprocesser där det tydligt framgår vilka moment som ska genomföras innan nästa steg kan påbörjas. Uppföljningar och kompetenssäkring genomförs löpande och utbildning sker parallellt med implementationen. Resultatet blir en effektiv inlärning och kompetent personal redan från start.
När alla delar i projektplanen är avklarade är det dags för driftstart och Genesis IT är då på plats för driftstartsstöd. Implementeringsprocessen avslutas formellt med en utvärdering och uppföljning efter cirka ett halvår.

testimonials11

Ta nästa steg och börja